Dnes je Nedeľa, 18. November 2018  
Hospodársky dvor Trstená
Hlavná > 50. výročie založenia PD Trsteník
      Družstvo v Trstenej bolo založené 22. februára 1958 a to znamená, že v tomto roku 2008 oslavuje polstoročnicu svojej existencie. Toto významné výročie nás núti zamyslieť sa nad činnosťou družstva za toto obdobie.
      Družstvo vzniklo podpisom zakladajúcich členov. Prvé predstavenstvo zasadalo dňa 25. februára 1958. Družstvo svojim založením sa stalo priamym nástupcom Spolku bývalých urbarialistov obce Trstená a na základe Zákona SNR č. 81/49 Zb. na družstvo prešiel všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky a záväzky v celkovej hodnote 140 686,72 Kčs. Podľa slov ešte žijúcich zakladajúcich členov prvé roky po založení boli veľmi ťažké a náročné. Poľnohospodárstvo prechádzalo obdobiami tzv. modernizácie a spriemyselňovania výroby. Výsledky práce členov družstva za 50 rokov sú spomenuté v kapitolách história a súčasnosť. V tomto príhovore by som sa chcel dotknúť posledného obdobia a to obdobia začleňovania sa do Európy. Už pár rokov hovoríme, že sme súčasťou Európskej únie, že sa rušia hranice medzi štátmi, ale vidíme, že vo vzťahoch medzi ľuďmi hranice rastú a neustále sa zväčšujú a to napriek tomu, že myslenie ľudí, moderná technika a technológie dokážu ľudom zjednodušiť prácu.
      Dnes môžeme povedať, že aj po 50-tich rokoch sa v poľnohospodárstve žije ťažko, že chlieb a potraviny vyrábame podobne ako pred pol storočím. Máme demokraciu, voľný pohyb tovaru a osôb, ale čo to znamená pre poľnohospodárstvo? Od roku 2004 sme členmi EÚ a záväzky prijaté na podporu hospodárenia v našom družstve predstavujú množstvo opatrení v rastlinnej a živočíšnej výrobe, ktoré musíme plniť, aby sme mohli existovať a vyrábať potraviny pre náš trh.
      Každá doba mala svoje zákony a zákonitosti, ktoré sa museli rešpektovať. Dnes však nevieme rešpektovať najpodstatnejšiu zákonitosť: nevieme si vážiť pôdu ako najväčší výrobný prostriedok, zvieratá a hlavne prostredie v ktorom produkujeme. Mnohým ľuďom pôda a hlavne družstvo smrdí a prekáža. Zabudli sme si vážiť chlieb, obilie. Potraviny radšej dovezieme. Toto je však krátkozraká politika, ktorej, žiaľ podľahla aj verejná mienka.
      Vráťme sa však k činnosti družstva. Treba poďakovať všetkým, ktorí na družstve v Trstenej pracovali a pracujú. Vytvorili a vytvárajú hodnoty, ktoré si zaslúžia verejnú úctu. Veľmi si vážime každý odpracovaný deň, každý liter mlieka, či kg obilia, zemiakov, ktoré boli vyprodukované a predané na spoločný trh. Družstvo sa vždy zaoberalo pestovaním plodín a krmovín na poľnohospodárskej pôde na jednej strane a chovu zvierat na strane druhej. V každej dobe zohrávalo dôležitú úlohu v odvetví poľnohospodárstva v regióne Oravy a tiež v rámci kraja. Vždy zavádzalo do praxe nové technológie, ktoré umožňovali:
            a/ zlepšiť prácu ľudí a ich pracovné podmienky
            b/ šetriť náklady a tým zvyšovať reálne mzdy
            c/ investovať do podniku, či už do RV, ŽV alebo mechanizácie
            d/ čiastočne alebo úplne riešiť problém speňažovania produktov /zemiaky na lupienky, mäso na bitúnku alebo priamo v obchode, ovčie produkty a pod /.
      Dnešná doba vyžaduje od nás každý deň podať maximálny výkon - v dojárni, za traktorom, či kombajnom, pri počítači - aby investície umožnili znižovať priame náklady a vytvárať zisk, ktorý by mal slúžiť:
            a/ na zvýšenie celkových príjmov ľudí
            b/ regeneráciu pracovnej sily /zabezpečenie jej obnovy/
            c/ stabilitu podniku
            d/ pre udržiavanie súčasného stavu podniku, teda výroby.

      Poľnohospodárska politika EÚ nám umožňuje na základe Plánu rozvoja vidieka na roky 2007 – 20013 čerpať finančnú pomoc zo zdrojov Európskej únie na zvýšenie konkurencieschopnosti predaja poľnohospodárskych produktov a tiež na udržiavanie rázu krajiny a zachovanie úrodnosti pôdy. Na jednej strane je to pomoc, na strane druhej záväzky a nariadenia, ktoré odčerpávajú značnú časť finančných prostriedkov z dôvodu prevádzkovania programov v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Na plnenie programov sú pridelené prostriedky, ktoré sú nárokovateľné a kontrolovateľné. Finančné prostriedky môžeme čerpať na základe vypracovaných a schválených programov. Pri nesplnení kritérií pre jednotlivé projekty finančná pomoc nemusí byť vyplatená v plnej výške a môže byť krátená alebo celkom odobratá. Všetky prostriedky musia byť účelovo využité. Bez nich by sme len ťažko uspeli napr. na trhu s výrobkami, veď najmä náklady na energie, služby, na nákup krmív, hnojív a ostatných vstupov stále rastú. Poľnohospodárske plodiny ako repka, kukurica začínajú slúžiť ako doplnky do palív alebo sa používajú inde mimo potravinový reťazec a to spôsobuje nárast cien potravín.
      Poľnohospodárska politika EÚ je v súčasnosti iná ako bola v období nášho vstupu do Európskej únie v r. 2004, kedy sa preferovali útlmové programy v poľnohospodárstve s cieľom všetko si lacnejšie doviesť zo zahraničia. Dnes to už nie je aktuálne. Každý z nás to denne pociťuje pri nákupoch základných potravín. Práca poľnohospodárov začína získavať na význame a dôležitosti. Potravinová bezpečnosť sa dostáva do programu každej vlády na svete. Štát sa musí znova postarať o výživu obyvateľstva, aby sme mohli a dokázali na Slovensku produkovať a platiť dane. Aby sme nehľadali krajiny, kde sa žije ľahšie a hlavne lacnejšie.
      Na záver chcem v mene predstavenstva a vedenia družstva poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že družstvo v Trstenej hospodári už 50 rokov a zároveň vysloviť prianie, aby poľnohospodársky podnik v Trstenej aj naďalej plnil dôležitú úlohu v tomto regióne, kde je potrebne udržiavať ráz krajiny a tiež poľnohospodársku produkciu potravín. Prajem všetkým priaznivcom družstva, ale hlavne jeho súčasným a tiež budúcim pracovníkom veľa dobrých a úrodných rokov. Taktiež kvalitných manažérov a hlavne priaznivé podnikateľské prostredie, aby sa mohli využívať dary zeme, aby sa zlepšovala kvalita vyrobených produktov, aby nám vyrastali zdravé generácie ľudí, ktoré si budú vedieť oceniť a vážiť každý ha pôdy. V neposlednom rade prajem tiež všetkým veľa zdravia a dobrých priateľských vzťahov. Mali by sme si v tomto tisícročí viacej všímať suseda, spolupracovníka a nie vyhľadávať atrakcie, ktoré zhoršujú vzájomné vzťahy a narušujú súdržnosť. Aby sme nehľadali smietku v susedovom oku, ale vytiahli si brvno zo svojho. Nech život je deň čo deň krajší. Nech stretávame spokojných, dobrých a šťastných ľudí.

Ing. Štefan Pánik
predseda PD Trsteník Trstená