Dnes je Pondelok, 20. Máj 2019  
Hospodársky dvor Trstená
Hlavná > História
      V roku 1953 podpísalo do JRD prvých 17 roľníkov a vlastníkov pôdy prihlášky do JRD, ale družstvo sa nezaložilo.
      OV KSS v Trstenej v roku 1957 rozvinul širokú kampaň a zameral celú masovo politickú prácu pre získanie ďalších členov do JRD. Agitačná práca naberala na intenzite a v novembri 1957 sa zišla prípravná schôdza roľníkov a vlastníkov pôdy, ktorí podpísali prihlášku do JRD. Medzi 16 prítomnými boli: Ferdinand Merešš (vtedy predseda MNV), Štefan Šulc, Katarína Železňáková, Štefan Mokošš, Jozef Pallo, Alexander a Jozef Lepáček, Vaclav Schifferdecker a ďalší. Bolo treba získať ďalších výkonných roľníkov pre vstup do JRD.
       Postupne v priebehu januára a hlavne v prvej polovici februára 1958 podpísalo už prihlášku do JRD ďalších 262 roľníkov a tak boli vytvorené podmienky pre založenie takmer celoobecného JRD.

      Dňa 22. februára 1958 v telocvični Osemročnej strednej školy v Trstenej, zišla sa ustanovujúca členská schôdza Jednotného roľníckeho družstva v Trstenej. Predseda MNV v Trstenej Ferdinand Merešš zahájil ustanovujúcu členskú schôdzu JRD a oznámil, že je prítomných 454 družstevníkov a rodinných príslušníkov, a schôdza je uznášania schopná.

       Zakladajúca členská schôdza zvolila nasledovné Predstavenstvo JRD:

Predseda JRD: Ferdinand Merešš
Podpredseda JRD: František Kučera, ktorého nahradil od 25. marca Ján Trstenský Kula
Vedúci rastlinnej výroby: Augustín Pánik ml.
Vedúci živočíšnej výroby: Ján Koleják
Skladník: Ján Trstenský – Vojt
Pokladník: František Gembala
ďalší členovia Predstavenstva: Ján Klimek, František Mačor, Jozef Šurina, Ondrej Lepáček, Mária Bačová, Anton Kučera, Jozef Nemček st., Mária Lepáčková, Emília Ješšová, Ignác Brnča, Viktor Horváth.
Za predsedu revíznej komisie bol zvolený Jozef Laurinec.
Za vedúceho účtovníka bol zvolený Ján Mazalán.

      Členská schôdza jednohlasne schválila vlastné stanovy družstva.

      Do JRD vstúpilo a podpísalo prihlášku ku dňu založenia 334 roľníkov a vlastníkov pôdy. Celkom bolo združené 1 988 ha poľnohospod. pôdy.

       1. členská schôdza JRD sa konala 19. marca 1958, na tejto sa schválil plán na rok 1958.
       V prvých spoločných jarných prácach bolo zasiate 42 ha jačmeňa, 423 ha ovsa, 22 ha ľanu, 77 ha zemiakov, 86 ha jarných miešaniek.
       V prvom roku spoločného hospodárenia sa dosiahli nasledovné ha úrody: ovos 7 q/ha, jačmeň 16 q/ha, ľan 35 q/ha, zemiaky 55 q/ha.
       Koncom roku 1958 malo JRD v spoločných chovoch 290 kusov HD, z toho 97 kráv, 300 ks ošípaných, z toho 35 ks prasníc a 302 kusov sliepok- nosníc.
       Na dodávku štátu sa odpredalo 77 198 l mlieka, 24 755 ks vajec, 25 120 kg HD, 21 459 kg mäsa ošípaných. Dojivosť na kravu činila 683 litrov.
       Koncom roka 1958 malo JRD 1 traktor, 1 nákladné auto, 1 senomet, 1 zrnomet.
       Poľnohospodárske práce vykonávali svojimi mechanizačnými prostriedkami STS Trstená, ale vo veľkej miere vypomáhali aj poťahy družstevníkov.

presun strojov z STS       V roku 1959 družstvo hospodárilo na výmere 1 528 ha poľ. pôdy., z čoho bolo 795 ha ornej pôdy.
       Koncom roku 1959 sa pripravovali opatrenia na presun strojov z STS do družstva.

       Začiatkom roku 1960 stroje boli odpredávané z STS Trstená pre JRD na základe rozdeľovníka a ocenenia ONV v Trstenej.
       Na členskej schôdzi 6. mája 1960 oznámil predseda JRD F. Merešš, že sa vzdáva funkcie predsedu JRD.
      Za predsedu JRD bol zvolený Karol Straka.

Zvolený predseda Straka       V roku 1961 sa na stavebných akciách preinvestovalo 3 227 000 Kčs. Dokončili a postavili sa tieto stavby: kravín, dve odchovne mladého dobytka, koniareň, dva kuríny, hnojisko, silážna jama. Vo výstavbe sa intenzívne pokračovalo aj v ďalších rokoch.
       V ŽV sa robili opatrenia na zvýšovanie stavov HD, ošípaných a sliepok.

       V roku 1964 boli ha výnosy následovné: pšenica 19,1 q/ha, raž 23,4 q/ha, jačmeň 20 q/ha, ovos 14 q/ha, ľan 18,6 q/ha, zemiaky 131 q/ha. Hektárové výnosy boli prekročené oproti plánu. V praxi sa uplatňovali šľachtené osivá a sadivá. Okrem dvojfázového zberu obilnín sa robil i priamy zber obilia kombajnami. Už v roku 1964 sa JRD v Trstenej zaradilo medzi popredné JRD v okrese.
       Pokračovalo sa vo výstavbe hospod. dvora, bolo JRD Trstená prvým družstvom na Orave s pevnými cestami po dvore JRD. Cesty sa dokončili v roku 1967.

kombajnovy zber obilia prvá vlečkapriamy zber obilia kombajnami

       Od 1. 1. 1967 KNV v B. Bystrici vyhovel žiadosti družstva, aby nám bolo priznané a schválené „Družstvo s vyššou formou hospodárenia“. Na Orave boli s touto formou len dve družstvá.
      V roku 1967 naše JRD dosiahlo výborné výsledky: Tržby a ostatné príjmy činili 11 328 000 Kčs. Hospodársky rok sa zakončil ziskom 2 073 000 Kčs.
       Rok 1968 sa niesol v znamení 10. výročia založenia JRD. V tomto roku sa zaviedlo strojové dojenie kráv, ktoré zamontovala a starala sa o servis STS Trstená.

       V roku 1969 sa pokračovalo s výstavbou. Začala sa stavať Farma pre 400 ks dojníc a tiež výstavba soc. adm. budovy. Dosiahla sa najvyššia úroda obilia od založenia družstva s priem. ha výnosom 28,77 q/ha. Tržby a výnosy dosiahli sumu 13 830 000 Kčs.

Administratívna budovaVýstavba farmy

       V roku 1970 po prvý raz bol pri zbere zemiakov uplatnený zber zemiakov jednoriadkovým zemiakovým kombajnom. Produkcia mlieka na dojnicu činila 2 419 litrov. Družstvo malo 179 stálych pracovníkov a dosiahlo čistý zisk 1 104 000 Kčs.

       V roku 1971 bola zahájená skúšobná prevádzka plnenia senážnych veží. Senážna veža musela byť naplnená behom troch dní. Bola to nová pokroková technológia. Bol zakúpený obilný kombajn, ktorý zožal 100 ha obilia. Zemiaky sme pestovali na výmere 100 ha a dosiahli sme úrodu 263,4q/ha.

Skúšobná prevádzka senážnych vežíRekordná úroda zemiakov - triedička zemiakov

       V roku 1972 bola zriadená závodná kuchyňa.
       Družstvo malo koncom roku 1972 hodnotu základných prostriedkov 28 025 000.- Kčs. Úverové zaťaženie činilo 13,2 %. Stav zásob bol 7 690 000,-- Kčs, z toho zvieratá 5 629 000,-- Kčs. Čistý stav vlastného majetku činil 41 833 000,-- Kčs, čo už svedčí o silnej ekonomickej základni družstva za jeho 14 ročnej existencie.

      V roku 1981 sme začali s výstavbou mechanizačného strediska. Hodnotu základných prostriedkov sme dosiahli 92 811 tis. Kčs. Počet pracovníkov sme mali 550 z toho trvale činných 421. Výmera poľnohospod. pôdy sa ustálila na 3 560 ha z toho ornej 922 ha.

      V rokoch 1984-1985 sa rozhodlo o výstavbe lupienkárne na výrobu zemiakových lupienkov ako aj skladu zemiakov. Tržby z poľnohospodárskej výroby činili 31 213 tis. Kčs.

      V roku 1988 odišiel na dôchodok predseda družstva Karol Straka a za predsedu družstva bol zvolený Ľubomír Š t e p i t a .

      V roku 1989 lupienkáreň dosiahla tržby 21 010 tis. Kčs. Dosiahli sme hodnotu celkového majetku 204 238 tis. Kčs. V tomto roku sme dosiahli najvyšší zisk v histórii družstva a to 17 787 tis. Kčs. Úvery dosiahli výšku 25 166 tis. Kčs.

       Politické zmeny v štáte v rokoch 1990-1993 priniesli aj zmeny na družstve. Za predsedu družstva bol zvolený Ing. Augustín Šinál a zmenili sa aj vedúci úsekov.
      V rokoch 1992 – 1993, na základe platných zákonov, došlo k obnove vlastníckych vzťahov k pôde.
      V roku 1993 sme splatili posledné staré úvery. Majetok družstva mal hodnotu 160 225 tis. Sk. Čistý zisk sme dosiahli v sume 4 519 tis. Sk a vytvorili sme rezervy pre budúce roky vo výške 3 854 tis. Sk. Počet pracovníkov sme znížili na 252.
       Vypracovali sme transformačný projekt s tým, že sme zostali fungovať ako celé družstvo, čo bolo základom, aby aj ekonomická transformácia družstva bola uskutočnená bez väčších strát.

       V rokoch 1994-1996 sa finančná situácia na družstve stabilizovala. Investovali sme do prestavby farmy a dojárne, nakúpili sme väčšie množstvo vysokovýkonných strojov.

Nákup vysokovýkonných strojovNákup vysokovýkonných strojov

      V roku 1996 sme dosiahli dojivosť na kravu 3 931 litrov. Majetok družstva mal hodnotu 172,773 tis. Sk. Predseda družstva Ing. Augustín Šinál, odišiel na dôchodok a za predsedu družstva bol zvolený Ing. Ján F u r d e k.

      V roku 1999 sme mali 652 členov PD. Výška členských vkladov činila: 51,014.460 Sk. V tomto roku sme podali žiadosť na Stredisko cenných papierov v Žiline, na vydanie družstevných podielnických listov.

      V roku 2000 sme mali 1 654 oprávnených osôb. Družstevné podielnické listy boli vydané pre 1 311 oprávnených osôb v hodnote 41,545 tis. Sk. Poľnohosp. družstvo obhospodaruje pôdu na základe dohôd o prenájme pôdy, za ktorú PD vypláca vlastníkom pôdy nájomné.
       Na prelome tisícročí v roku 2000 družstvo hospodárilo na výmere 4 087 ha poľnohosp. pôdy z toho 788 ha ornej pôdy. Aj napriek mimoriadne suchému roku sa nám podarilo vyrobiť 1 480 t sena a 11 553 t siláže a senáže. Zo 405 ha obilovín sme zožali 1 299,4 t obilia, čo predstavuje priemernú úrodu 3,21 t/ha. Zemiaky sme pestovali na ploche 120 ha a dosiahli sme priemerný ha výnos 22t/ha.
       Stavy hospodárskych zvierat boli nasledovné:
Hovädzí dobytok 1 558 ks z toho 597 kráv
Ošípané 716 ks z toho 61 prasníc
Ovce 1 458 ks z toho 965 bahníc
Kone 18 ks z toho 10 žriebät

      V roku 2000 sme odpredali 3 030 tis. litrov mlieka, čo je dodávka na 1 kravu 5 065 litrov a dojivosť na 1 kravu dosiahla 5 300 litrov. Odpredali sme 11 296 kg ovčieho hrudkového syra.
      Výroba ovčieho syra sa vykonáva v novopostavenej dojárni ALFA LAVAL novovybudovanej na hosp. dvore v Brezovici - prvej na Slovensku.

      V roku 2001 pracovalo na družstve 167 pracovníkov, z toho 56 žien. Obiloviny boli osiate na výmere 375 ha Vyrobilo sa 1124,5 ton obilia pri priemernej ha úrode 3,2. Rozhodujúcou tržnou komoditou v ŽV je predaj kravského mlieka. Do Liptovskej mliekárne a.s. Lipt. Mikuláš bolo odpredané 3 394 590 litrov pri realizačnej cene 8,92 Sk, 79 % dodávky bolo zatriedené v kvalite Q a I. triede 20 %. Tržby za predaj mlieka dosiahli 30 268 tis.Sk Dodávka mlieka na jednu kravu 5 520 litrov.
      V chove oviec bolo predané 12 394 kg ovčieho hrudkového syra a plodnosť na 100 ks bahníc sa dosiahla 127 ks jahniat.

      V rámci investícií sme vlani doplnili strojový park o sejačku Mistrál, kolesový traktor UR II, mulčovač, vysokozdvižný vozík, traktorový náves Grand Super, nákladné a osobné auto.

V rámci investičnej výstavby sa realizovali tieto investičné akcie:

Na hospodárskom dvore Trstená:
      Nákup paletovacej linky do zemiakárne,
      Rekonštrukcia dvoch skladov zemiakárne za účelom aktívneho chladenia
      Rekonštrukcia chladiacich zariadení odpadov z bitúngu
      Revízia linky na lupienkárne a následne zabezpečenie úveru na nákup novej technológie a to pece a baličky
      Dokúpenie novej nádrže na mlieko na farme v Trstenej

Na hospodárskom dvore Ústie nad Priehradou
      Rekonštrukcia OMD na voľné ustajnenie v ležoviskových boxoch

Na hospodárskom dvore Zábiedovo
      Rekonštrukcia vodovodu a el. rozvodov na dvore v Zábiedove

Celkové náklady na investičné akcie a opravy budov a stavieb dosiahli 12 718 tis. Sk.       V roku 2002 družstvo hospodárilo na výmere 4107 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 788 ha ornej.
      Obiloviny boli osiate na výmere 390 ha Vyrobilo sa 1363,0 ton obilia pri priemernej ha úrode 3,50t. Zemiaky sa pestovali na ploche 120 ha, z toho 65 množiteľských. Celkom bolo vyrobené 2 520 ton zemiakov, z toho 1320 t konzumu a 1 137 t sadby. Priemerný hektárový výnos bol 21 ton.
Stavy hospodárskych zvierat v roku 2002 boli :
      1 476 ks HD, z toho 677 ks. dojníc
      747 ks ošípaných, z toho 60 ks prasníc
      1 708 ks oviec, z toho 1239 ks bahníc
      Do Liptovskej mliekárne a.s. Lipt. Mikuláš bolo odpredané 3 726 177 litrov pri realizačnej cene 9,47 Sk. Tržby za predaj mlieka dosiahli 35 254 tis.Sk Dodávka mlieka na jednu kravu 5 691 litrov.

      V rámci investícií sme vlani doplnili strojový park o zhrabovač Pöttinger, kosačku KUHN, aktívnu plečku Grime, traktorový náves Grand Super, nákladné auto Iveco na leazing a repasovali sme traktor Zetor 12145.

V rámci investičnej výstavby sa realizovali tieto investičné akcie:
Na hospodárskom dvore Trstená:
      Výmenu pece na ohrev oleja do lupienkárne      10 081 tis. Sk
      Výmena balíčky do lupienkárne      3 321 tis. Sk.
      Oprava strechy na lupienkárni      698 tis. Sk
      Technológia do predvýkrmu a výkrmu ošípaných      452 tis. Sk
      Rekonštrukcia počítačovej siete      118 tis. Sk

Na hospodárskom dvore Brezovica:
      Vybudovanie silážnej jamy      951 tis. Sk

Na hospodárskom dvore Ústie nad Priehradou:
      Rekonštrukcia ovčína na dojáreň      4 160 tis. Sk
      Rekonštrukcia kravína na voľné ustajnenie – začatie stavby

Celkové náklady na investičné akcie a stroje dosiahli výšku 26 668 tis. Sk.
      Finančná situácia družstva je stabilizovaná. Priemerné mesačné odmeny dosiahli 11 141 Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok dosiahol zisk 4 138 tis. Sk. Celkový hosp. výsledok bol dosiahnutý zisk vo výške 312 tis. Sk.

      V roku 2003 obiloviny sme mali osiate na ploche 360 ha. Vyrobili sme 1170,2 ton obilia. Z plánovaného výnosu 3,8 t /ha sme dosiahli výnos 3,25 t/ha. Zemiaky sme pestovali na ploche 130 ha, z toho 45 ha boli množiteľské plochy. Ich výrobu sme splnili na 106,25 % . Celkom bolo vyrobené 2550 t zemiakov. Dosiahli sme priemerný hektárový výnos 19,61 t/ha.
      Predali 3,737 517 litrov mlieka. Priemerná realizačná cena mlieka bola 9,18 Sk/l.
      Tržby za predaj mlieka boli 34 300 066 Sk a dodávka mlieka na jednu kravu 5520 litrov.

      V rámci investícií sme vlani doplnili strojový park o zemiakový kombajn Grime a repasovali sme traktor Zetor 12111.
      V rámci investičnej výstavby sa družstvo zameralo hlavne na realizáciu II. etapy rekonštrukcie maštale v Ústí pre 230 ks dojníc.

      V roku 2004 pracovalo na družstve 138 pracovníkov, z toho 42 žien. Družstvo hospodárilo na výmere 2953 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 816 ha ornej. Obiloviny sme mali osiate na ploche 365 ha. Vyrobili sme 1204 t obilia a dosiahli výnos 3,29 t/ha. Výrobu a uskladnenie objemových krmovín splnili na 113% , keď sme celkom vyrobili 15 593 ton v zelenej hmote.

Stavy hospodárskych zvierat v roku 2004 boli :
      1 450 ks HD, z toho 664 ks. dojníc
      376 ks ošípaných
      1 584 ks oviec, z toho 1259 ks bahníc

Odpredali sme Liptovskej mliekárni a.s.L.Mikuláš 3 772 293 litrov kravského mlieka. Priemerná realizačná cena mlieka bola 9,50 Sk/liter. Tržby za predaj mlieka boli 35 988 669 Sk a dodávka mlieka na jednu kravu 5864 litrov.

      V rámci investícií sme vlani doplnili strojový park miešadlom na kejdu a traktorovou cisternou Anaburger na vývoz a zapravovanie močovky.

      V roku 2005 k 31.12.2005 počet členov družstva klesol na 409, čo bolo spôsobené predajom členských podielov.

      Obiloviny boli osiate na ploche 392 ha. Vyrobili sme 978,8 t obilia, čo je plnenie plánu na 68,26 %. Z plánovaného výnosu 3,8 t/ha sme dosiahli výnos 2,53 t/ha. Zemiaky sme pestovali na ploche 58,37 ha, z toho 14,2 ha boli množiteľské plochy. Celkom bolo vyrobené 1070 t zemiakov. Dosiahli sme priemerný hektárový výnos 18,33 t/ha. Výrobu a uskladnenie objemových krmovín splnili na 95%.

Stavy hospodárskych zvierat v roku 2005 boli :
      1 572 ks HD, z toho 683 ks. dojníc
      1 513 ks oviec, z toho 1232 ks bahníc
      Liptovskej mliekárni a.s.L.Mikuláš sme odpredali 3 920 971 litrov mlieka , čím sme splnili plán dodávky mlieka. Priemerná realizačná cena za rok 2005 bola 9,60 Sk/l. Tržby za rok 2005 sa dosiahli 39 085 509 Sk. Dodávka mlieka na jednu kravu bola 5971 litrov a dojivosť dosiahla 6 300 litrov.

      V rámci investícií sme vlani doplnili strojový park o nakladač Manitou HTL, miešací kŕmný voz Himel, kultivačné zariad. HORSCH TERANA, traktor Zetor 8441 Proxima a obracač KUHN.

       V rámci investičnej výstavby sa družstvo realizovalo hlavne realizáciu III. etapy rekonštrukcie hosp. dvore Ústie a to výstavbu močovkového hospodárstva. Stavbu v Ústi realizovala firma Reko Praha a.s., ktorá bola víťazom verejnej súťaže.

      Výrobné náklady sa splnili v súlade s plánom a to na 104%. Celkové náklady sa čerpali vo výške 145 696 tis. Sk. Celkové výnosy sa splnili na 104 %, keď dosiahli hodnotu 146 909 tis. Sk.
      Náklady na mzdy boli čerpané vo výške 22 005 tis. Sk. Priemerné mesačné odmeny dosiahli výšku 12 929 Sk.
      Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 151 797 tis. Sk, čo je viac oproti roku 2004 o 8.9% .
Hospodársky výsledok dosiahol hodnotu 598 tis. Sk.